Unit prices

FUND DAY UNIT %
Raiffeisen CASH 02.04.2020. 110.47 0.0012%
Raiffeisen BALANCE 02.04.2020. 116.78 0.7127%
Raiffeisen EURO BOND 02.04.2020. 200.48 0.0009%

Currency converter

According to exchange rate for: 03.04.2020.
Amount