Unit prices

FUND DAY UNIT %
Raiffeisen CASH 23.01.2020. 110.56 0.0035%
Raiffeisen BALANCE 23.01.2020. 131.00 -0.0622%
Raiffeisen EURO BOND 23.01.2020. 201.41 0.007%

Currency converter

According to exchange rate for: 24.01.2020.
Amount