Unit prices

FUND DAY UNIT %
Raiffeisen CASH 17.11.2019. 110.20 0.0013%
Raiffeisen BALANCE 17.11.2019. 126.69 -0.0039%
Raiffeisen EURO BOND 17.11.2019. 197.61 0.0017%

Currency converter

According to exchange rate for: 18.11.2019.
Amount