Unit prices

FUND DAY UNIT %
Raiffeisen CASH 13.08.2020. 110.67 0.0013%
Raiffeisen BALANCE 13.08.2020. 125.07 -0.1766%
Raiffeisen EURO BOND 13.08.2020. 200.84 0.0013%

Currency converter

According to exchange rate for: 14.08.2020.
Amount