Unit prices

FUND DAY UNIT %
Raiffeisen CASH 09.05.2021. 110.97 0.0022%
Raiffeisen BALANCE 09.05.2021. 127.09 -0.0048%
Raiffeisen EURO BOND 09.05.2021. 201.66 0.0022%

Currency converter

According to exchange rate for: 11.05.2021.
Amount