Unit prices

FUND DAY UNIT %
Raiffeisen CASH 21.05.2020. 110.55 0.0014%
Raiffeisen BALANCE 21.05.2020. 120.68 -0.2406%
Raiffeisen EURO BOND 21.05.2020. 200.61 0.0013%

Currency converter

According to exchange rate for: 22.05.2020.
Amount