Raiffeisen BOND 2026

Učinite investiciju mjeseca mogućom

Raiffeisen BOND 2026

Učinite investiciju mjeseca mogućom

Fond je namijenjen investitorima koji su spremni uložiti sredstva do dospijeća Fonda i traže ostvarivanje ciljanog prinosa ulaganjem u skladu sa strategijom Fonda, a istovremeno su spremni preuzeti umjereni rizik. Investitori moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti udjela za vrijeme ograničenog trajanja Fonda i s tim povezane moguće gubitke u slučaju prijevremenog otkupa udjela. Investitori koji ostanu u Fondu do njegovog dospijeća eliminirat će potencijalnu i privremenu volatilnost cijene udjela u toku trajanja Fonda. Preporučeni horizont ulaganja u Fond je do datuma dospijeća Fonda 20.12.2026. godine.

Raiffeisen BOND 2026
Tip fonda: Obveznički
Valuta fonda: BAM
Datum osnivanja: 13. mart 2024.
Banka depozitar: UniCredit Bank dd Mostar

Podaci vrijede za 15.06.2024.
Cijena udjela: 195,4723 BAM

Ulaganja
Min. početno ulaganje 5000,00 BAM
Min. svako slijedeće ulaganje 0,00 BAM
Min. uplata za ulaganje koje predstavlja investicioni plan 0,00 BAM

Naknade
Ulazna naknada
 • 0,00%
Izlazna naknada
 • 3,00% Izlazna naknada se naplaćuje na iznose povlačenja uloženih sredstava u toku perioda trajanja Fonda. Izlazna naknada se neće obračunati na sve zahtjeve za prodaju udjela zaprimljene unutar 7 radnih dana prije dana dospijeća Fonda. Obračunata izlazna naknada ne predstavlja prihod Društva, već se ista zadržava u Fondu u svrhu postizanja ciljanog prinosa.

Troškovi upravljanja
Naknada za upravljanje Najviše 1,50% od ukupne imovine Fonda godišnje

Preporučeni period ulaganja (u godinama)

3
0 5 10

Sklonost ka riziku investitora

3
Konzervativan Balansiran Izražen

 

Raiffeisen BOND 2026
Tip fonda: Obveznički
Valuta fonda: BAM
Datum osnivanja: 13. mart 2024.
Depozitar: UniCredit Bank dd Mostar

Podaci vrijede za 15.6.2024
Cijena udjela 195,4723 BAM

Ulaganja
Min. početno ulaganje 5000,00 BAM
Min. svako slijedeće ulaganje 0,00 BAM
MinUplataTN 0,00 BAM

Naknade
Ulazna naknada
 • 0,00%
NaknadaIzlaz
 • 3,00% Izlazna naknada se naplaćuje na iznose povlačenja uloženih sredstava u toku perioda trajanja Fonda. Izlazna naknada se neće obračunati na sve zahtjeve za prodaju udjela zaprimljene unutar 7 radnih dana prije dana dospijeća Fonda. Obračunata izlazna naknada ne predstavlja prihod Društva, već se ista zadržava u Fondu u svrhu postizanja ciljanog prinosa.

Troškovi upravljanja
Naknada za upravljanje Najviše 1,50% od ukupne imovine Fonda godišnje

Preporučeni period ulaganja (u godinama)

3
0 5 10

Sklonost ka riziku investitora

3
Konzervativan Balansiran Izražen

Investicijski cilj

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje minimalnog ciljanog prinosa od 8% do dospijeća (ciljana cijena 108 EUR, 211,23 KM pri čemu je ciljani prosječni godišnji prinos oko 3%). Fond nastoji ostvariti Investicijski cilj kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u dužničke vrijednosne papire i ostale financijske instrumente u skladu sa zakonskim i ograničenjima ulaganja navedenim u Prospektu.

Kretanje cijene udjela

Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana
-0,05% -0,05%

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.

Top 10 ulaganja %NAV

31.05.2024.

Ukupno TOP 10: 79,94%

Geografska i sektorska izloženost

Geografska izloženost31.05.2024.

Sektorska izloženost31.05.2024.

Valutna izloženost31.05.2024.

Struktura ulaganja

31.05.2024.

Strategija ulaganja

Investicijski cilj i ciljna struktura ulaganja Fonda

 • Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje minimalnog ciljanog prinosa od 8% do dospijeća (ciljana cijena 108 EUR, 211,23 KM pri čemu je ciljani prosječni godišnji prinos oko 3%). Fond nastoji ostvariti Investicijski cilj kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u dužničke vrijednosne papire i ostale financijske instrumente u skladu sa zakonskim i ograničenjima ulaganja navedenim u ovom Prospektu. S obzirom na investicijski cilj, Fond je obveznički fond. Minimalni ciljani prinos nastaje kao rezultat ročne strukture ulaganja Fonda gdje će svako pojedinačno ulaganje u dužničke vrijednosne papire biti kraće ročnosti od vremena na koje je Fond osnovan, dok je prinos unaprijed poznat u trenutku investiranja. Na taj način jedini element koji utiče na projicirani minimalni prinos predstavlja kreditni rizik i to je osnov zbog čega se ovako definisan prinos ne može garantovati.

  Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

  Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • obveznice, instrumente tržišta novca, te investicijske fondove koji pretežno ulažu u finansijske instrumente s fiksnim prinosom, u Bosni i Hercegovini (FBiH i RS), drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama EU , te drugim zemljama članicama OECD-a, do 100% neto imovine Fonda; Fond može ulagati više od 35% neto imovine Fonda u finansijske instrumente čiji je izdavatelj ili garant država BiH, entiteti FBiH i Republika Srpska, jedinica lokalnih i regionalnih samouprava FBiH i Republike Srpske ili Centralna banka Bosne i Hercegovine, Zemlja članica, zemlja članica CEFTA-e, ili zemlja članica OECD-a, u skladu sa Zakonom predviđenim uslovima;
  • obveznice banaka u Bosni i Hercegovini (FBiH i RS), drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama EU, te drugim zemljama članicama OECD-a, do 50% neto imovine Fonda;
  • investicijske fondove koji pretežno ulažu u finansijske instrumente s fiksnim prinosom u Bosni i Hercegovini, drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama EU, te drugim zemljama članicama OECD-a, do 30% neto imovine Fonda;
  • depozite u finansijskim institucijama do 20% neto imovine Fonda. Iznimno, u određenim razdobljima, a vodeći računa o interesima investitora, udio novčanih sredstava i depozita može biti veći od 50% u svrhu restrukturiranja portfelja ili u svrhu smanjenja efekta mogućeg pada cijena vrijednosnih papira, kao i u slučaju prodaje imovine Fonda u svrhu unovčavanja radi isplate sredstava na račune investitora na njihov zahtjev, po dospijeću Fonda ili u slučaju donošenja odluke o prestanku Fonda prije datuma dospijeća;
  • Valutna eksponiranost Fonda prema KM I EUR 100% neto vrijednosti imovine Fonda;
  • Fond neće biti izložen dioničkom tržištu.