Raiffeisen CASH

Raiffeisen CASH

Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj Fonda te im je važna stalna unovčivost uloga.

Raiffeisen CASH
Tip fonda: Novčani
Valuta fonda: BAM
Datum osnivanja: 11. januar 2012.
Banka depozitar: UniCredit Bank dd Mostar

Podaci vrijede za 14.06.2024.
Cijena udjela: 113,6208 BAM

Ulaganja
Min. početno ulaganje 500,00 BAM
Min. svako slijedeće ulaganje 100,00 BAM
Min. uplata za ulaganje koje predstavlja investicioni plan 25,00 BAM

Naknade
Ulazna naknada
 • 0,00%
Izlazna naknada
 • 0,00%

Troškovi upravljanja
Naknada za upravljanje 1,00% od ukupne imovine Fonda godišnje

Preporučeni period ulaganja (u godinama)

1
0 5 10

Sklonost ka riziku investitora

1
Konzervativan Balansiran Izražen

 

Raiffeisen CASH
Tip fonda: Novčani
Valuta fonda: BAM
Datum osnivanja: 11. januar 2012.
Depozitar: UniCredit Bank dd Mostar

Podaci vrijede za 14.6.2024
Cijena udjela 113,6208 BAM

Ulaganja
Min. početno ulaganje 500,00 BAM
Min. svako slijedeće ulaganje 100,00 BAM
MinUplataTN 25,00 BAM

Naknade
Ulazna naknada
 • 0,00%
NaknadaIzlaz
 • 0,00%

Troškovi upravljanja
Naknada za upravljanje 1,00% od ukupne imovine Fonda godišnje

Preporučeni period ulaganja (u godinama)

1
0 5 10

Sklonost ka riziku investitora

1
Konzervativan Balansiran Izražen

Investicijski cilj

Investicijski cilj fonda je ostvarivanje stabilnog, ali kontinuiranog prinosa na kratkoročno ulaganje imovine Fonda uz nizak stepen rizika i održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou. Fond je trajno izložen novčanom i obvezničkom tržištu, ulaganjem ne manjem od 60% neto imovine Fonda u finansijske instrumente čije dospijeće nije duže od godinu dana. Strategija Fonda omogućava ulaganje u finansijske instrumente na tržištu BiH, državama članicama Evropske unije i državama koje nisu članice Evropske unije.

Kretanje cijene udjela

Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana
0,73% 1,52%

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.

Top 10 ulaganja %NAV

31.05.2024.

Ukupno TOP 10: 51,39%

Geografska i sektorska izloženost

Geografska izloženost31.05.2024.

Sektorska izloženost31.05.2024.

Valutna izloženost31.05.2024.

Struktura ulaganja

31.05.2024.

Strategija ulaganja

Investicijski cilj i ciljna struktura ulaganja Fonda

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje što većeg prinosa na kratkoročno ulaganje imovine Fonda uz ostvarenje što veće stabilnosti cijene udjela Fonda. S obzirom na investicijski cilj Fonda, Fond je trajno izložen novčanom i obvezničkom tržištu, ulaganjem ne manjem od 60% neto imovine Fonda u finansijske instrumente čije dospijeće nije duže od godinu dana. Pored navedenog, strategija Fonda omogućava ulaganje u finansijske instrumente na tržištu BiH, državama članicama Evropske unije i državama koje nisu članice Evropske unije.

  Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

  Imovina Fonda ulaže se u skladu sa Zakonom predviđenim uslovima u sljedeće finansijske instrumente:

  • Oročeni depoziti i novac na računima kod ovlaštenih banaka u Bosni i Hercegovini, zemljama članicama Evropske unije (Zemlje članice) i drugim državama sa maksimalnim dospijećem od 12 mjeseci; Instrumenti tržišta novca izdati ili garantovani od strane Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske ili jedinica lokalnih i regionalnih samouprava FBiH i Republike Srpske ili od strane Centralne banke Bosne i Hercegovine, Zemalja članica, lokalnih vladinih jedinica ili centralnih banaka Zemalja članica, evropske Centralne banke, evropske Investicione banke, zemalja koje nisu članice, saveznih jedinica u slučaju saveznih zemalja, ili od strane javnog međunarodnog tijela čije su članice jedna ili više Zemal ja članica;
  • Investicijski fondovi koji pretežno ulažu u niskorizične instrumente s fiksnim prinosom izdavatelja u BiH, Zemljama članicama i zemljama koje nisu članice;
  • Dugoročni dužnički vrijednosni papiri izdati ili garantovani od strane Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske ili jedinica lokalnih i regionalnih samouprava FBiH i Republike Srpske ili od strane Centralne banke Bosne i Hercegovine, Zemalja članica, lokalnih vladinih jedinica ili centralnih banaka Zemalja članica, evropske Centralne banke, evropske Investicione banke, zemalja koje nisu članice, saveznih jedinica u slučaju saveznih zemalja, ili od strane javnog međunarodnog tijela čije su članice jedna ili više Zemalja članica i dugoročni dužnički vrijednosni papiri banaka registriranih u Bosni i Hercegovini ili Zemlji članici ili zemljama koje nisu članice.