Raiffeisen EURO BOND

Očekujte više od Vašeg novca!

Raiffeisen EURO BOND

Očekujte više od Vašeg novca!

Fond je namijenjen investitorima koji traže ostvarivanje umjerenog prinosa zaradom od kamata i porasta cijena u srednjem roku, ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, a istovremeno su spremni preuzeti umjereni rizik.

Raiffeisen EURO BOND
Tip fonda: Obveznički
Valuta fonda: BAM
Datum osnivanja: 18. maj 2018.
Banka depozitar: UniCredit Bank dd Mostar

Podaci vrijede za 16.06.2024.
Cijena udjela: 208,0358 BAM

Ulaganja
Min. početno ulaganje 500,00 BAM
Min. svako slijedeće ulaganje 200,00 BAM
Min. uplata za ulaganje koje predstavlja investicioni plan 25,00 BAM

Naknade
Ulazna naknada
 • 0,00%
Izlazna naknada
 • 0,50% za ulaganja kraća od šest mjeseci
 • 0,00% za ulaganja duža od šest mjeseci

Troškovi upravljanja
Naknada za upravljanje Najviše 1,50% od ukupne imovine Fonda godišnje

Preporučeni period ulaganja (u godinama)

2
0 5 10

Sklonost ka riziku investitora

4
Konzervativan Balansiran Izražen

 

Raiffeisen EURO BOND
Tip fonda: Obveznički
Valuta fonda: BAM
Datum osnivanja: 18. maj 2018.
Depozitar: UniCredit Bank dd Mostar

Podaci vrijede za 16.6.2024
Cijena udjela 208,0358 BAM

Ulaganja
Min. početno ulaganje 500,00 BAM
Min. svako slijedeće ulaganje 200,00 BAM
MinUplataTN 25,00 BAM

Naknade
Ulazna naknada
 • 0,00%
NaknadaIzlaz
 • 0,50% za ulaganja kraća od šest mjeseci
 • 0,00% za ulaganja duža od šest mjeseci

Troškovi upravljanja
Naknada za upravljanje Najviše 1,50% od ukupne imovine Fonda godišnje

Preporučeni period ulaganja (u godinama)

2
0 5 10

Sklonost ka riziku investitora

4
Konzervativan Balansiran Izražen

Investicijski cilj

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje višeg prinosa od kamata ostvarenih na srednjoročnom bankovnom depozitu denominiranom u euru. Fond nastoji ostvariti Investicijski cilj kroz ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela na srednji rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u dužničke vrijednosne papire i ostale financijske instrumente u skladu sa zakonskim i ograničenjima ulaganja navedenim u Prospektu.

Kretanje cijene udjela

Prinos u tekućoj godini Prinos u posljednjih godinu dana
0,72% 1,45%

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.

Top 10 ulaganja %NAV

31.05.2024.

Ukupno TOP 10: 56,36%

Geografska i sektorska izloženost

Geografska izloženost31.05.2024.

Sektorska izloženost31.05.2024.

Valutna izloženost31.05.2024.

Struktura ulaganja

31.05.2024.

Strategija ulaganja

Investicijski cilj i ciljna struktura ulaganja Fonda

 • Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje višeg prinosa od kamata ostvarenih na srednjoročnom bankovnom depozitu denominiranom u EUR. Fond nastoji ostvariti Investicijski cilj kroz ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela na srednji rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u dužničke vrijednosne papire i ostale financijske instrumente u skladu sa zakonskim i ograničenjima ulaganja navedenim u ovom Prospektu. S obzirom na investicijski cilj, Fond je obveznički fond.

  Dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja

  Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • obveznice, instrumente tržišta novca, te investicijske fondove koji pretežno ulažu u finansijske instrumente s fiksnim prinosom, u Bosni i Hercegovini (FBiH i RS), drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama EU , te drugim zemljama članicama OECD-a, do 100% neto imovine Fonda; Fond može ulagati više od 35% neto imovine Fonda u finansijske instrumente čiji je izdavatelj ili garant država BiH, entiteti FBiH i Republika Srpska, jedinica lokalnih i regionalnih samouprava FBiH i Republike Srpske ili Centralna banka Bosne i Hercegovine, Zemlja članica, zemlja članica CEFTA-e, ili zemlja članica OECD-a, u skladu sa Zakonom predviđenim uslovima;
  • investicijske fondove koji pretežno ulažu u finansijske instrumente s fiksnim prinosom u Bosni i Hercegovini, drugim zemljama članicama CEFTA-e, državama članicama EU, te drugim zemljama članicama OECD-a, do 30% neto imovine Fonda;
  • depozite u finansijskim institucijama i novac na računima Fonda, do 50% neto imovine Fonda,
  • repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupovini, do 30% neto imovine Fonda;
  • Valutna eksponiranost Fonda prema KM i EUR-u iznosi minimalno 90% neto vrijednosti fonda od čega prema EUR min 51% neto vrijednosti fonda;
  • Iznimno, u određenim razdobljima udio novčanih sredstava i depozita može biti veći od 50% u svrhu restrukturiranja portfelja ili u svrhu smanjenja efekta mogućeg pada cijena vrijednosnih papira;
  • Fond neće biti izložen dioničkom tržištu.