VRIJEME JE ZA LAKŠE INVESTIRANJE!

Zašto investirati ONLINE iz svog doma?

VRIJEME JE ZA LAKŠE INVESTIRANJE!

Zašto investirati ONLINE iz svog doma?

Jer bolja budućnost ne bi trebala čekati!

Apliciraj online

Aplicirajte online za ulaganje u investicijske fondove već sada!

Raiffeisen banka je omogućila podnošenje online zahtjeva za investicijske proizvode, uz samo jednu posjetu poslovnici Banke i to prilikom potpisivanja Zahtjeva za kupovinu udjela fonda.

Kako kupiti udjele?

Kupovinu udjela Fonda moguće je obaviti uplatama novčanih sredstava na račun Fonda kod banke depozitara i predajom Zahtjeva za kupovinu udjela. Kupovina udjela u Fondu obavlja se po cijeni udjela koja vrijedi na dan uplate. Danom uplate smatra se dan priliva novčanih sredstava. Zahtjev koji je zaprimljen u neradne dane smatrat će se da je zaprimljen prvog radnog dana koji slijedi danu zaprimanja zahtjeva.
Svi zahtjevi za uplatu udjela zaprimljeni u istom radnom danu, glede obračuna i naplate naknade, smatraju se jednom uplatom. Zahtjev za kupovinu udjela može se dostaviti Društvu ili u poslovnice Raiffeisen banke širom Federacije BiH ovlaštenim za prodaju udjela Fonda. Prije kupovine udjela, na raspolaganju su ovlaštene osobe za sva dodatna pitanja o Fondu, Prospekt i Statut Fonda. 

Također, udjeličari fondova pod upravljanjem Raiffeisen INVEST-a, udjele mogu kupovati i putem aplikacije za Raiffeisen Mobilno Bankarstvo. S tim da prilikom prve kupovine udjela u fondu, klijent je dužan potpisati Zahtjev za kupovinu udjela u poslovnici Raiffeisen banke. Sve ostale uplate se mogu vršiti preko aplikacije, odnosno bez Zahtjeva za kupovinu udjela. Fondovi se nalaze u dijelu aplikacije "Profil", gdje klijenti mogu pronaći funkcionalnost "Raiffeisen Invest". Klikom na određeni fond klijenti mogu otvoriti detalje o fondu, provjeriti stanje i vršiti plaćanja sa svojih ličnih računa na račune fondova. Prva uplata će zahtijevati kreiranje regularnog naloga za plaćanje, ali sve naredne uplate će imati opciju automatskog unosa (automatska uplatnica). 

Gdje se vrši uplata za kupovinu udjela Fonda?

Uplata se vrši na račun Fonda otvoren kod banke depozitara prema instrukcijama za svaki fond kojim Društvo upravlja.

Kako prodati udjele?

U svakom trenutku moguće je zahtijevati prodaju/otkup udjela u potpunosti ili djelomično u skladu sa uslovima navedenim u Prospektu i Statutu Fonda. Zahtjev za potpunu ili djelomičnu prodaju udjela može se podnijeti u toku radnog vremena u sjedištu Društva ili u poslovnicama Raiffeisen banke u Federaciji BiH ovlaštenim za prodaju udjela za prodaju udjela Fonda. Prilikom predaje zahtjeva za prodaju važeće je stanje udjela zabilježeno u registru udjela Fonda koje vodi Društvo. 

Prodaja udjela Fonda obavlja se po cijeni udjela koja vrijedi na dan zaprimanja pisanog zahtjeva za prodaju. U roku od najviše tri radna dana od dana prijema pisanog zahtjeva za prodaju udjela investitoru će biti isplaćena ukupna prodajna cijena udjela utvrđena na dan prijema zahtjeva, umanjena za iznos izlazne naknade obračunate u skladu sa odredbama Prospekta i Statuta Fonda, ukoliko ista postoji.

Zahtjev koji je zaprimljen u neradne dane smatrat će se da je zaprimljen prvog radnog dana koji slijedi danu zaprimanja zahtjeva.

Kontakt informacije

Za poslove kupovine/prodaje udjela u Društvu, možete kontaktirati: