Koraci do uspješnog ulaganja

Koraci do uspješnog ulaganja

Prije ulaganja u investicijske fondove neophodno je sagledati cjelokupnu imovinu, trenutne i buduće potrebe za novčanim sredstvima,ličnu sklonost preuzimanja rizika povezanih s određenom vrstom ulaganja, planirani rok ulaganja i očekivanja glede potencijalnih prinosa. Ulaganje u investicione fondove omogućava diverzifikaciju imovine kako ne bi bila izložena riziku ulaganja u samo jednu vrstu finansijskog instrumenta, imovine, odnosno investicijskog fonda.

Iznos koji je razumno ulagati u pojedini investicijski fond ovisi prvenstveno o Vašim ličnim mogućnostima i preferencama. Prije ulaganja potrebno je upoznati se sa sadržajem Prospekta i Statuta Fonda, te se upoznati sa svim informacijama u vezi sa strategijom ulaganja, naknadama i pripadajućim rizikom ulaganja.